Walne Zgromadzenie członków LKS Sokół Wola za nami

Za nami kolejne spotkanie Walnego Zgromadzenia członków Ludowego Klubu Sportowego “Sokół” Wola w Woli, które odbyło się 21.01.2019 r., na spotkaniu zostało poruszonych wiele tematów.


Na sali Gminnego Ośrodka Kultury zgromadzili się członkowie, zawodnicy, trenerzy i goście związani z Ludowym Klubem Sportowym Sokół Wola. Osoby zgromadzone na sali dyskutowali nad zatwierdzeniem sprawozdań i uchwał.

Przebieg spotkania:

 1. Otwarcie Zebrania, przywitanie gości i członków Klubu
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 4. Przedstawienie sprawozdania:
  1. Prezesa LKS „Sokół” Wola z działalności za rok 2018
  2. Finansowo-rzeczowego za rok 2018
  3. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej Klubu
 5. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
 6. Podjęcie Uchwał:
  1. nr 1/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Wola w Woli za rok 2018
  2. nr 2/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Wola w Woli za rok 2018
  3. nr 3/2019 w sprawie pokrycia straty za rok 2018 zyskiem z lat następnych
  4. nr 4/2019 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członka Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Wola w Woli na rok 2019
  5. nr 5/2019 w sprawie zmiany logo Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Woli
  6. nr 6/2019 w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019
 7. Dyskusja i wolne wnioski
 8. Zamknięcie Zebrania

Walne Zgromadzenie zatwierdziło wszystkie z uchwał, najciekawsza z nich to wprowadzenie zmiany loga LKS Sokół Wola. Tutaj chcemy wytłumaczyć na jakich zasadach będzie to funkcjonować. Klub będzie posiadał swoje godło i logo.

 • Godło – będzie stanowić symbol wyróżniający oraz przynależność społeczeństwa do grupy sympatyków Sokół Wola

 • Logo – natomiast służyć będzie w celach marketingowych: ułatwi produkcję gadżetów: szalików, czapek, kubków, itp.  oraz każdego innego sprzętu sportowego z czym były problemy przy obecnym godle

Prawnie dalej będą funkcjonować oba znaki, lecz klub w głównej mierze będzie posługiwał się logiem.